Tietosuojaseloste
 

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja henkilötietolain (10 §) mukainen tietosuojaseloste.

Laadittu: 01.05.2018

1.  Rekisterinpitäjä

HMS Multimedia Systems Oy
Y-tunnus: 1885935-8
Asemakatu 5
38210 Sastamala

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Ari Suvanto
E-mail: ari.suvanto@hmsmultimedia.fi    
Puh: 0500 456 337

3. Rekisterin nimi

HMS Multimedia Systems Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja oikeusperuste

HMS Multimedia Systems Oy käsittelee asiakkaidensa ja/tai heidän yhteyshenkilöidensä henkilötietoja liiketoimintaan liittyvien asiakassuhteiden hoitamiseen (tarjoukset, tilaustenkäsittely, laskutus ja arkistointi) sekä asiakasviestintään ja markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittely perustuu HMS Multimedia Systems Oy:n oikeutettuun etuun tai rekisteröidyn henkilön antamaan suostumukseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidystä seuraavia tietoja:

- Henkilön nimi
- Yrityksen tai organisaation nimi ja toimiala
- Postiosoite
- Sähköpostiosoite
- Puhelinnumero
- Jäsenyydet alan yhteisöissä
- Tiedot käsitellyistä tilauksista, laskutuksesta sekä muut asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Suuri osa kerättävistä tiedoista koskee rekisteröityä henkilöä ja hänen edustamaansa yritystä, jotka saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeella lähetetyistä viesteistä, sähköpostilla, puhelimitse, asiakastapaamisista, messuilta ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Markkinointikäyttöön tietoja kerätään myös HMS Multimedia Systems Oy:n ulkopuolisista rekistereistä ja julkisista tietolähteistä. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta säännönmukaisesti tietoja muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin siitä on sovittu asiakkaan kanssa.

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja henkilötietojen säilytysaika

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot on tallennettu palomuurein ja salasanoin suojattuun tietokantaan, joihin on pääsy vain järjestelmän ylläpitäjällä. Rekisteritiedot myös varmuuskopioidaan säännöllisesti ulkopuolisen palvelun tuottajan suojatulle Internet palvelimelle.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asiankuuluvalla tavalla. Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kun se on tarpeen tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään em. pidempään.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus:

Tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisten tietojen täydentämistä.
Kieltää häntä koskevien tietojen käyttämistä suoramarkkinointi tai muihin vastaaviin tarkoituksiin
Vaatia henkilötietojensa poistamista sekä muutoinkin turvautua EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisiin oikeuksiinsa.

Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisena tai sähköpostitse rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle (kohta 2). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

HMS Multimedia Systems Oy vastaa pyyntöihin kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

10. Henkilötietojen päivittäminen

HMS Multimedia Systems Oy päivittää asiakasrekisteriä oman toimintansa kautta sekä asiakkaan ja yhteistyökumppaneiden antamilla tiedoilla. Asiakas voi itse päivittää rekisterissä olevia tietojaan verkkopalvelun hmsmultimedia.fi / palaute kautta. 

 

Sivusto on toteutettu SiteRunner-sivustotyökalulla
HMS Multimedia Systems Oy, Asemakatu 5, FI-38210 VAMMALA, puh. 03-5113991, ari.suvanto@hmsmultimedia.fi